Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Rugbi7


 
 
Competició Interna 2012/2013
 
 

NORMES DE COMPETICIONS

 


 ESPORTS D'EQUIP

El Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València organitza els campionats interns de la universitat del present curs acadèmic, dins del programa de competicions esportives universitàries.
Aquesta competició es regirà per les presents normes, pel reglament disciplinari i el reglament oficial de competicions de la federació de la comunitat valenciana corresponent o si no n'hi ha de la federació nacional.

1. Participants
            Podran participar en les competicions internes de la UVEG:
Les persones pertanyents a la comunitat universitària de la UVEG[1]
Els membres de centres acadèmics adscrits a la UVEG.

2. Equips

2.1. Formació: Es podran formar equips amb el nom de la titulació, centre, departament, servei o col·legi major del que depenga l'equip.

 2.2. Composició:

Equips davall una denominació corresponent a una titulació, centre, departament o servei de la UVEG. Estaran formats exclusivament per jugadors membres de la comunitat universitària de la UVEG.

Equips de col·legis majors. Podran participar en equips d'aquests centres els col·legials residents que no pertanguen a la comunitat universitària de la UVEG sota les condicions establides entre la UV i cada centre. En qualsevol cas serà necessària l'acreditació de col·legial resident mitjançant certificació de la direcció del centre i l'obtenció de la targeta esportiva del Servei d’E.F.

Equips de centres acadèmics adscrits a la Universitat de València. Podran participar davall determinades condicions que el comitè de competició establirà per a cada cas particular en funció de les característiques del centre, amb sol·licitud prèvia.


No es permet la participació de jugadors en més d'un equip d'un mateix esport.
És possible la participació en un equip diferent del del centre a través del qual es té la vinculació amb la UVEG.

 
2.3. Nombre de jugadors:
El nombre màxim de jugadors que pot inscriure's per esport és el següent:
Esport
Màxim
Bàsquet (M'i F)
15
Handbol (M'i F)
15
Basket 3x3 (M)
6
Futbol 7 (M)
15
Futbol sala (M'i F)
15
Futbol sala (M)
15
Rugbi 7 (M'i F)
15
Voleibol (Mi F)
15
Volei platja (M'i F)
7

No es requereix un nombre mínim de jugadors per a la inscripció inicial de l'equip. Pot completar-se posteriorment.

2.4. Ampliació de plantilla

A partir del començament de la competició i fins abans del penúltim partit del calendari regular de la lliga es podrà ampliar la plantilla fins a completar el nombre màxim de jugadors indicat. Les ampliacions es faran amb una antelació mínima de 48 hores (dos dies hàbils)  a la data del primer partit en què es desitge que prenguen part els jugadors.

3. Documentació a presentar als partits.

Deu minuts abans del començament de l'encontre el delegat de l'equip presentarà l'àrbitre en el seu vestuari o lloc habilitat per a la formalització d'actes el llistat de participació i un document d'identificació original (les fotocòpies no són vàlides) de tots els jugadors. No són acceptables altres documents diferents del DNI, permís de conduir o passaport. En el cas d'estrangers queda a criteri de l'àrbitre l'admissió d'altres documents identificatius. En tot cas ha de permetre una identificació adequada, ha de quedar recollit en l'acta y ser informat el delegat de l'equip contrari per si considerara oportú fer una reclamació.

Una vegada inscrits els participants i tancada l'acta en la seua fase d'inscripció, arribat el descans, l'àrbitre podrà incorporar jugadors arribats durant la primera part.

El delegat o capità d'un equip podrà sol·licitar a l'àrbitre que identifique un jugador de l'equip contrari abans del començament, durant el descans o al final del partit, abans d'abandonar el terreny de joc.

L'organització comprovarà d'ofici que els jugadors compleixen amb els requisits de participació, per al que sol·licitarà als equips l'aportació de la documentació corresponent per a la seua revisió. La no presentació de la documentació completa de tots els components de l'equip suposarà la retirada de la competició.

4. Horaris

Els partits han de celebrar-se puntualment. Els equips han de trobar-se al terreny de joc, en disposició de jugar, a l'hora fixada en el calendari. Passats 10 minuts de l'hora fixada, si no és possible començar l'encontre l'àrbitre suspendrà el partit, indicant en l'acta las causes de la suspensió i les circumstàncies en què es produeix.

5. Delegat/da.

El delegat/da de l'equip representarà a l'equip davant l'organització de la competició i actuarà com a únic interlocutor de l'equip amb l'organització fora del terreny de joc.

Entre les seues funcions i obligacions es troben:

Inscriure i donar de baixa a jugadors, presentar recursos i al·legacions davant el Comitè de Competició, assistir i participar en les reunions tècniques que es convoquen, i en general qualsevol actuació relacionada amb la participació del seu equip en la competició.
Identificar-se davant l'àrbitre abans del començament del partit i presentar la documentació dels jugadors.
Procurar el correcte comportament dels jugadors abans i al terme del partit.
Col·laborar amb l'organització en el bon ús dels vestidors i instal·lacions per part dels membres de l'equip.

6. Capità/na

El capità de l'equip (podrà ser el propi delegat si també actua com a jugador) és l'única representació autoritzada de l'equip al terreny de joc.

Entre les seues funcions i obligacions es troben:

Procurar que els jugadors observen en tot moment la correcció i actitud esportiva degudes.
Fer complir les instruccions de l'àrbitre i col·laborar amb ell en el normal desenrotllament de l'encontre.
Signar l'acta de l'encontre abans del seu començament.

 
7. Uniformitat

La vestimenta dels jugadors s'ajustarà al que establix el reglament de cada modalitat esportiva i constarà obligatoriament, com a mínim, de samarretes del mateix color i numerades.
En cas de coincidència d'equipatges haurà de canviar de color l'equip que figure en segon lloc en el calendari.

8. Baló de joc

Cada equip ha de presentar l'àrbitre un baló en bones condicions i que complisca els requisits d'homologació de l'esport de què es tracte. L'àrbitre triarà el que considere més adequat per al joc. L'altre baló estarà disponible durant tot el partit per si fóra necessària la seua utilització.

Si un equip presenta un baló que no reunisca les condicions adequades, l'àrbitre ho farà constar en l'acta.

Si un partit no se celebra per falta de baló quedarà anul·lat a tots els efectes.[2]  

9. Sistema de competició

9.1. Competició interna

La competició interna en cada campus consta de dues fases:

Fase de lliga. El sistema de competició en tots els esports d'equip serà de lliga a una o més voltes, en funció del nombre d'equips, disponibilitat d'instal·lacions i dates. En els esports en què el nombre d'inscripcions ho requerisca es formaran grups d'acord, en la mesura que es puga, amb les preferències de dies de joc de cada equip.
Fase final. En cada campus es disputarà una fase final sistemàticament d'eliminatòria,  que determinarà l'equip campió del campus.

El nombre mínim d'equips per a la celebració d'una competició d'una determinada modalitat esportiva i categoria serà de quatre.

9.2. Torneig Intercampus
           
            Els equips participants en la fase final tindran opció a representar al campus en el torneig intercampus. El nombre d'equips que li correspon a cada campus depèn de la proporció amb la resta de campus, per la qual cosa s'acorda cada any, al final de la fase de lliga.

10. Classificació

            La classificació en els encontres de lliga s'establirà d'acord amb les normes específiques de cada esport segons la reglamentació de la Federació de la Comunitat Valenciana corresponent.

 
11. Ajornaments

En les competicions celebrades pel sistema de lliga de 8 o més jornades, cada equip podrà ajornar un partit sense acord amb l'equip contrari i un altre partit de comú acord amb l'altre equip sota les següents condicions:


a) La notificació d'ajornament sense acord de l'equip contrari haurà de realitzar-se en la forma que l'organització establisca per a la competició amb una antelació mínima de set dies hàbils a la data del partit.


b) L'equip que no sol·licita l'ajornament tindrà dret a fixar la data i hora del nou partit segons la disponibilitat de la instal·lació.


c) La sol·licitud d'ajornament de comú acord entre tots dos equips haurà de realitzar-se en la forma que l'organització establisca per a la competició amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data de celebració del partit.

 

d) En les dos ùltimes jornades de la lliga no podrà ajornar-se cap partit. Tots els partits ajornats deuran jugarse abans de la ùltima jornada de lliga.


e) Establerta la nova fecha d'un partit ajornat, no pot ser ajornat de nou.


f) En les competicions celebrades pel sistema de lliga de menys de 8 jornades cada equip podrà ajornar únicament un partit per qualsevol dels dos sistemes anteriors.


g) En les competicions pel sistema d'eliminatòria quedarà a criteri de l'organització la decisió de permetre o no ajornaments en funció de la disponibilitat de dates. Aquest extrem quedarà recollit en les normes particulars de la competició.

 
12. Assegurança d'accidents

            Tots els participants (fins i tot delegats) en les competicions d'equip hauran d'estar coberts per algun dels assegurances següents: Assegurança Escolar, Seguretat Social o assegurança privada contra accidents i lesions produïts amb motiu de la seua participació en la competició, entrenaments o pràctica esportiva a les instal·lacions universitàries.

Els participants estan obligats a presentar quan se'ls sol·licite, la documentació acreditativa de què disposen de la cobertura adequada.

V 31/01/13_EI
 
 
 


[1] Són membres de la comunitat universitària a l'efecte de participació en la competició interna, els estudiants de primer, segon o tercer cicle, de grau i de postgrau oficial, PDI i PAS.

[2] Cada un dels equips figurarà en la classificació amb un partit menys.

  • Esports/Activitats
  • Formació