Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Rugbi7


 

 

REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI

 

1. Règim disciplinari
1.1. El règim disciplinari de la competició interna universitària, previst amb caràcter general en la Llei 4/1993 de 20 de desembre de la Generalitat Valenciana, es desenvolupa per aquesta competició d'acord amb el següent ordenament.

1.2. L'àmbit de la potestat disciplinària de l'entitat organitzadora de la competició comprén des de les infraccions a les regles del joc dels partits i competicions fins a les de conducta esportiva arreplegades en aquest reglament i altres disposicions d'aplicació.

1.3. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva per a la competició interna universitària correspon:

                a) als àrbitres durant el desenvolupament dels partits, amb subjecció a les regles establides en les disposicions de cada modalitat esportiva.
                b) al Comité de Competició, en primera instància.
                Al Comité Tècnic de Competició en segona instància.
                c) al Comité Valencià de Disciplina Esportiva li correspon l'exercici de la potestat disciplinària sobre participants, entitats i organitzadors.

2. Comité de Competició

2.1. El Comité de Competició és l'òrgan jurisdiccional a qui correspon enjudiciar i resoldre en primera instància els assumptes de la seua incumbència en matèria competitiva i disciplinària sobre les persones i equips participants en les competicions esportives.

2.2. El Comité de Competició podrà ser unipersonal (jutge Únic de la Competició) o col·legiat. Existirà un comité de competició per a cada campus o competició.

2.3. Els acords del comité es faran públics en el tauler d'anuncis del Servei d’E.F. en la data que s'indique per a cada competició. Esta publicació serveix de comunicació oficial amb caràcter general, independentment que es comunique als interessats per altres mitjans.

2.4 Els acords del comité de competició tindran efecte a partir de l'endemà a la seua publicació, o en el termini que figure en l'acta.

3. Infraccions

3.1. Són infraccions a les regles de joc o competició, les accions o omissions que impedisquen, vulneren o pertorben el seu normal desenvolupament i es produïsquen amb ocasió o conseqüència immediata del joc.

3.2. Són infraccions a la conducta esportiva les altres accions o omissions que perjudiquen el desenvolupament normal de les relacions i activitats esportives.

3.3. Tant les infraccions a les regles de joc, competició i conducta esportiva hauran d'estar arreplegades en les normes i reglaments que regulen la competició o s'apliquen.

4. Classificació i efecte de les infraccions

Les infraccions a les regles de joc, de la competició o de conducta esportiva podran ser: molt greus, greus o lleus.

4.1. Infraccions molt greus:

a) El trencament de sancions imposades per falta greu o molt greu.

b) L'agressió, intimidació o coacció a àrbitres, esportistes, tècnics, altres persones relacionades amb l'organització de la competició i públic.

c) La protesta o actuació col·lectiva o tumultuària que impedisca la celebració d'un partit o que obligue a la seua suspensió definitiva.

d) La protesta o actuació individual irada i ofensiva o l'incompliment manifest de les ordes i instruccions d'àrbitres, tècnics i la resta d'autoritats esportives, amb menyspreu de la seua autoritat.

e) Alineació indeguda. A l'equip que alinee indegudament a un jugador en una competició de lliga per no reunir els requisits de participació o estar subjecte a sanció que impedisca l'alineació, se li donarà el partit per perdut i s'aplicarà un descompte de punts, d'acord amb la reglamentació específica de la modalitat esportiva de què es tracte.

I. En competició per eliminatòries es considerarà perduda l'eliminatòria per a la fase de què es tracte.

f) Incompareixença. La incompareixença d'un equip a un partit tindrà les conseqüències següents:

I. En competició per punts, pèrdua del partit i descompte de punts d'acord amb la reglamentació específica de la modalitat esportiva de què es tracte.

II. En competició per eliminatòries es considerarà perduda l'eliminatòria per a la fase de què es tracte. Si es produïra en el partit final, este es disputarà entre l'altre finalista i l'equip eliminat per l'infractor.

III. En el cas d'una segona incompareixença o retirada de competició l'equip serà retirat de la competició amb els efectes següents:

A. Si la segona incompareixença té lloc en la primera volta o en competició a una sola volta, s'anul·laran els resultats de tots els partits en què haguera intervingut.
B. Si fóra a la segona volta, l'anul·lació de resultats s'aplicarà únicament als partits de la segona volta en què haguera intervingut l'equip sancionat. Els resultats de la primera volta seràn vàlids.

C. Si la retirada de competició es produïra en l'última jornada seran vàlids els resultats haguts fins a la data.


IV. L'assistència a un partit sense l'antelació necessària perquè el partit comence a l'hora fixada o amb un nombre de jugadors que no permeta la celebració del partit i es determine la seua suspensió, es considerarà igualment com a incompareixença.

V. La retirada d'un equip del terreny de joc una vegada començat el partit es qualificarà com a incompareixença llevat que el Comité de Competició aprecie justificada l'acció.

g) Totes aquelles arreplegades com a tals en les normes i reglaments d'aplicació en cada modalitat esportiva.

4.2. Infraccions greus:

a) El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.
b) Els insults, injúries i ofenses a jugadors, àrbitres, tècnics, responsables esportius i públic amb paraules o expressions que per la seua naturalesa foren tingudes en el concepte públic d'afrontoses.
c) L'amenaça o coacció en maneres o termes que revelen intenció de dur a terme tal propòsit jugadors, àrbitres, tècnics, responsables esportius i públic.
d) Agafar, espentar, sacsar o altres actituds cap a qualsevol dels components de l'equip arbitral que per ser lleument violentes no facen pressuposar la intenció de derivar en agressió.
e) Comportar-se de manera violenta en ocasió del joc cap a un adversari, amb conseqüències que siguen considerades greus per haver produït lesió. Si a causa de les conseqüències de la lesió l'agredit precisa assistència mèdica i causa baixa en les seues activitats habituals, acreditada per mitjà de certificat mèdic, es considerarà una agreujant.
f) Agredir un altre jugador, sense causar lesió, estant el joc detingut o a distància tal d'on es desenvolupa la jugada que resulte al jugador agredit impossible intervindre en ella.
g) La protesta o actuació col·lectiva o tumultuària que altere el normal desenvolupament del joc o competició i inclús puga obligar a la suspensió temporal d'un partit.
h) La protesta o incompliment d'ordes i instruccions emanades d'àrbitres, tècnics i responsables esportius en l'exercici de les seues funcions quan no revisten caràcter de falta molt greu.
i) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decòrum esportiu.
j) Els actes de vandalisme en general i l'ús indegut de les instal·lacions esportives i mitjans materials amb risc per a esportistes, públic i la resta d'usuaris, sense perjuí de la responsabilitat civil o penal que poguera correspondre. L'organització es reserva el dret de reclamar judicialment la reparació dels danys produïts.
k) Totes aquelles arreplegades com a tals en les normes i reglaments d'aplicació en cada modalitat esportiva.

4.3. Infraccions lleus:

a) Formular observacions a àrbitres, tècnics, responsables esportius, jugadors o públic de manera que suposen una lleu incorrecció.
b) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordes i instruccions rebudes pels àrbitres, tècnics i responsables esportius en l'exercici de les seues funcions.
c) Mostrar conductes antiesportives (Perdre deliberadament el temps).
d) Realitzar accions de joc perillós sense resultat lesiu.
e) Incompliment de les normes de la competició relatives a uniformitat, presentació de baló de joc i puntualitat.
f) Totes aquelles arreplegades com a tals en les normes i reglaments d'aplicació en cada modalitat esportiva.

5. Sancions comuns

5.1. Sancions per la comissió d'infraccions qualificades com molt greus:

a) Pèrdua del partit i si és el cas, deducció de punts de la classificació.
b) Expulsió de la competició, inhabilitació o prohibició de participació en competicions esportives universitàries per un temps determinat.

5.2. Sancions per la comissió d'infraccions qualificades com greus:

a) Pèrdua del partit i si és el cas deducció de punts de la classificació.
b) Suspensió per un número determinat de partits o inhabilitació per un temps determinat.

5.3. Sancions per la comissió d'infraccions qualificades com lleus:
a) Advertència o amonestació.
b) Anul·lació del partit en el cas de no celebrar-se per falta de baló.
c) En el cas de coincidència d'uniformitat en els dos equips, l'àrbitre sol·licitarà a l'organització un joc de pitrals numerats. La pèrdua de pitrals suposarà abonar el seu valor.

6. Abast de les sancions

6.1. La inhabilitació podrà ser per a totes les activitats de la modalitat esportiva en què es va cometre la infracció o fer-se extensiva a altres competicions i activitats dins la mateixa organització.

6.2. La suspensió temporal per un temps determinat s'entendrà absoluta per a qualsevol classe de partits de la modalitat esportiva en què es va cometre la infracció i haurà de complir-se dins de la temporada de joc llevat que haguera sigut imposada per un període superior a un any.

6.3. La suspensió per partits implicarà la prohibició d'alinear-se o actuar en tants partits oficials com comprenga la sanció, per l'orde en què tinguen lloc, encara que per alteració del calendari, ajornament o altres causes varie l'establit al començament de la competició.

6.4. Els partits de lliga interna i Trofeu rector seran computables entre si a l'efecte de compliment de la sanció si els calendaris d'ambdós competicions se solapen, excepte quan la suspensió fora acordat per acumulació d'amonestacions o d'expulsió motivada per dos amonestacions en el mateix partit, que haurà de complir-se en la competició de què es tracte, podent el sancionat intervindre en el partit de l'altra competició.

6.5. Si haguera conclòs la competició i quedara pendent de compliment algun partit de la suspensió, la sanció es reprendrà fins al seu total compliment en la pròxima edició.

7. Reclamacions i recursos

Les reclamacions sobre incidències sorgides durant el desenvolupament d'un partit s'arreplegaran en l'acta a instància del capità o delegat de l'equip que desitge fer constar la incidència produïda durant el partit, d'acord amb la normativa de partits i competicions de cada esport.

Les reclamacions sobre alineació indeguda hauran de fer-se constar en l'acta del partit, sense perjuí de presentar posteriorment les al·legacions complementàries que es considere oportú.

Dins de les 48 hores següents a la finalització del partit, es podrà presentar una reclamació per escrit dirigida al Comité de Competició, personalment en les oficines de l'organització o per qualsevol dels mitjans arreplegats en la legislació.

En el cas de ser desestimada la reclamació, es descomptaran tres euros de la fiança.

Els recursos contra un acord del Comité de Competició han de fer-se en el terme de set dies hàbils a partir del següent a la data de publicació de l'acord en el tauler d'anuncis de la competició. En el cas de ser desestimat el recurs es descomptaran sis euros de la fiança.

En el cas de ser desestimat el recurs, es podrà apel·lar al Comité Tècnic de la competició, dins del mateix terme i les mateixes condicions del cas anterior. Aquest recurs no porta cap tipus de descompte econòmic en el cas de resultar desestimat.

Contra els acords del Comité Tècnic es pot recórrer davant del Comité de Disciplina Esportiva de la Direcció General d'Esports de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

 
  • Esports/Activitats
  • Formació