Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
rea de Formació

 

2º quadrimestre del curs 2014/15

Els alumnes hauran de confirmar, en web, la informació exacta dels cursos amb antelació suficient a la realització dels mateixos, en previsió de canvis en els horaris o als llocs de realització per raons d'actualitzacions.

La matrícula s'obrirà el próxim 6 de febrer a partir de les 11:00 hores i els alumnes podràn formalitzar-la des de l'aplicació d'automatricula de cursos y activitats.

 

Documentació descargable.

Horaris dels cursos per al segon quadrimestre curs 2014/15  (PDF).

(Actualització 6/02/2015, 13:00 h)

 

 Recogida dels certificats de ECTS (Voluntariat Esportiu).

Una vegada publicada la nota del curs en l’aplicació Automatrícula (resum de matrícules) dels cursos del Servei d’Educació Física i Esports, aquells alumnes que estigen APTES, podrán recollir el certificat del curs a la Secretaria del Servei, c/ Menéndez i Pelayo, nº 19 de València, de dilluns a divendres, de 10,30 a 13,30 hores i dimarts i dimecres, de 16 a 18 hores, amb el D.N.I. o qualsevol document identificatiu.

 

 Condicions generals

1.- Aquesta oferta de cursos ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de València.

2.- Els crèdits dels cursos estan reconeguts com a crèdits ECTS de Voluntarit Esportiu.

3.- La realització dels diferents cursos està supeditada a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes, que és de 20, segons fixà la Junta de Govern de la Universitat de València. Si el nombre de matriculats no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat.

4.- El termini de matrícula finalitza 4 dies abans del dia de començament del curs o quan estiga complet.

5.- Per a l’expedició del certificat d’assistència, cal estar matriculat en el curs i haver assistit almenys al 80% de les hores lectives de classe,
a més de superar una avaluació.

6.- Els alumnes que no estiguen matriculats a la Universitat de València i els majors de 28 anys hauran d’estar en possessió d’una assegurança esportiva que els cobrisaca qualsevol accident en les activitats del Servei.

7.- Tota anul·lació de matrícula haurà de ser presentada per escrit, segons model oficial, al cap d’Àrea de Formació i Divulgació, vuit dies abans de l’inici del curs matriculat. Aquesta anul·lació comportarà un descompte d’un 20% per despeses de gestió. Transcorregut aquest període, no es podrà anul·lar ni tornar l’import de cap matrícula.

8.- El Servei d’Educació Física i Esports podrà efectuar canvis en els horaris i aules, amb 48 hores d’antelació a l’inici de cada curs, anunciant-ho prèviament al tauler de l’Àrea de Formació i Comunicació.

9.- L'acumulació de tres rebuts impagats significa el bloqueig automàtic de la matrícula.

10.- Finalizat el curs, l'estudiant tindrá dret a consultar els exámens, assistències i el treballs realizats i a sol.licitar, per escrit, al coordinador del àrea durant els deu dies següents a la publicació de les qualificacions, la revisió de la qualificació obtinguda.

11.- L'informació actualitzada dels cursos i l'automatricula és troba en l'adreça d'internet www.uv.es/sef.

Per a qualsevol aclariment i consulta, o per rebre’n més informació, es pot escriure a l’adreça de correu electrònic: Isabel.Meseguer@uv.es o telefonar al número 963983233, de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 hores i dimarts i dimecres de 16.00 a 18.00 h. Fax. 96 398 3234

 

  • Esports/Activitats
  • Formació