Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Basquet 3x3


 

 

 

 

 

Competició internaINSCRIPCIÓ D’EQUIPS (Informació per als delegats/delegades)


Aquest curs s’ha implantat un nou sistema d’inscripciò dels equips en competició interna (campionat intern i trofeu rector) integrat al mateix entorn que la resta d’activitats, per aquesta raò, el pagament de les taxes d’inscripciò s’efectua mitjançant targeta bancaria per la plataforma d’inscripcióò. L’inscripciò de l’equip la fa el delegat que deu de ser membre de la comunitat universitaria de la U.V. (deu de tindre una adreça de correu electrònic vàlida de la U.V.). No es necessari quela targeta bancaria siga de la mateixa persona que s’inscriu.


Se realitza un pagament pel campionat intern i un altre pel trofeu. Una vegada efectuat el pagament queda bloquejada en favor de la persona que ha realitzat l’inscripció en l’horari seleccionat.

NO MÉS SE PAGUEN LES TAXES D’INSCRIPCIÓ. QUEDA SUPRIMIT EL DEPÒSIT DE LA FIANZA.


El procés d’inscripció se detalla a continuació:


1. Comproba els horaris ofertats i escull el que més t’interesse.


2. Accedeix a la plataforma de automatrícula d’activitas, cursos y competicions del Servei d'E.F.


3. Selecciona en la entrada a automatrícula, "usuari vinculat a la Universitat".


4. ACCES A LA OFERTA:


    - 4.1. Selecciona el campus on vullgues jugar (i on s’oferte el teu esport). Tin en compte que la competició correspon a tota la Universitat de València però  en els esports de major participación (futbol 7 i futbol sala masculins) se juga una fase prèvia als tres campus (Blasco Ibáñez, Burjassot i Tarongers). La resta d’esports se juga en un dels campus. En la informació de cada esport tens el lloc on es juga, és convenient que ho consultes abans d’entrar en el proces d’inscripció.


    - 4.2. Selecciona el tipus d’activitat (<competició>) i el quadrimestre en el que comença l’inscripción (<1> campionat intern; <2> trofeu rector).


    - 4.3. Una vegada desplegada l’oferta disponible (si un horari está complet l’oferta corresponent no està visible) selecciona l’opció en la que desitje jugar el teu equip i formalitza la matrícula d’acord amb les instrucions de la pantalla. En aquest moment tindràs que fer el pagament mitançant targeta bancaria.


5. En el termini  de 48 hores, una vegada realitzat el pagament, rebràs un correu electrònic amb instruccions d’acces a un compte d’usuari de l’entorn de gestió d’equips des de on podrás donar d’alta i baixa jugadors durant la temporada, dins dels terminis establits. Segueix les instruccions de l’aplicació.


 

 

 

 

 

COMPETICIÓN INTERNAINSCRIPCIÓN DE EQUIPOS (Información para los delegados/as)


Este curso se ha implantado un nuevo sistema de inscripción de los equipos en la competición interna (campeonato interno y trofeo rector) integrado en el mismo entorno que el resto de actividades por lo que el pago de las tasas de inscripción se efectúa mediante tarjeta bancaria a través de la plataforma de inscripción. La inscripción del equipo la hace el delegado que debe ser miembro de la comunidad universitaria de la U.V. (debe tener una dirección de correo electrónico válida de la U.V.). La tarjeta bancaria no es necesario que sea de la misma persona que se inscribe.


Se realiza un pago para el campeonato interno y otro para el trofeo rector. Una vez efectuado el pago queda la plaza bloqueada a favor de la persona que ha realizado la inscripción en el horario seleccionado.

ÚNICAMENTE SE PAGAN LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN. SE SUPRIME EL DEPÓSITO DE LA FIANZA.


El PROCESO DE INSCRIPCIÓN se detalla a continuación:


1. Comprueba los horarios ofertados y escoge el que más te interese.


2. Accede a la plataforma de automatrícula de actividades, cursos y competiciones del Servei d'E.F.


3. Selecciona en la entrada a automatrícula, "usuario vinculado a la Universitat".


4. Acceso a la oferta:


    - 4.1. Selecciona el campus dónde quieras jugar (o dónde se oferte tu deporte). Ten en cuenta que la competición corresponde a toda la Universitat de València pero en los deportes de mayor participación (fútbol 7 y fútbol sala masculinos) se juega una fase previa en los tres campus (Blasco Ibáñez, Burjassot y Tarongers). El resto de deportes se juega en uno de los campus. En la información de cada deporte tienes el lugar de juego, es conveniente que la consultes antes de entrar en el proceso de inscripción.


    - 4.2. Selecciona el tipo de actividad (<competición>) y el cuatrimestre en que comienza la inscripción (<1> campeonato interno; <2> trofeo rector).


    - 4.3. Una vez desplegada la oferta disponible (si un horario está completo la oferta correspondiente no está visible) selecciona la opción en la que desee jugar tu equipo y formaliza la matrícula de acuerdo con las instrucciones de la pantalla. En este momento tendrás que hacer el pago mediante tarjeta bancaria.


5. En el plazo de 48 horas una vez realizado el pago recibirás un correo electrónico con instrucciones de acceso a una cuenta de usuario del entorno de gestión de equipos desde la que podrás realizar altas y bajas de jugadores a lo largo de la temporada, dentro de los plazos establecidos. Sigue las instrucciones de la aplicación.

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació