Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Basquet 3x3


 

 

 

 

 

 

 

Normes de competició

Regimen disciplinari

Reglament específic

 

 

REGLAMENT DE COMPETICIONS

Competició interna 2013/2014

REGLAMENT DE COMPETICIONS
 ESPORTS D'EQUIP

El Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València organitza els campionats interns de la universitat del present curs acadèmic, dins del programa de competicions esportives universitàries. 
Aquesta competició es regirà per les presents normes, pel reglament disciplinari i el reglament oficial de competicions de la federació de la comunitat valenciana corresponent o si no n'hi ha de la federació nacional.

1. Participants
            Podran participar en les competicions internes de la UVEG: 
Les persones pertanyents a la comunitat universitària de la UVEG[1] 
Els membres de centres acadèmics adscrits a la UVEG.

2. Equips

2.1. Formació: Es podran formar equips amb el nom de la titulació, centre, departament, servei o col·legi major del que depenga l'equip.

 2.2. Composició:

Equips davall una denominació corresponent a una titulació, centre, departament o servei de la UVEG. Estaran formats exclusivament per jugadors membres de la comunitat universitària de la UVEG.

Equips de col·legis majors. Podran participar en equips d'aquests centres els col·legials residents que no pertanguen a la comunitat universitària de la UVEG sota les condicions establides entre la UV i cada centre. En qualsevol cas serà necessària l'acreditació de col·legial resident mitjançant certificació de la direcció del centre i l'obtenció de la targeta esportiva del Servei d’E.F.

Equips de centres acadèmics adscrits a la Universitat de València. Podran participar davall determinades condicions que el comitè de competició establirà per a cada cas particular en funció de les característiques del centre, amb sol·licitud prèvia.


No es permet la participació de jugadors en més d'un equip d'un mateix esport.
És possible la participació en un equip diferent del del centre a través del qual es té la vinculació amb la UVEG.

 
2.3. Nombre de jugadors:
El nombre màxim de jugadors que pot inscriure's per esport és el següent:
Esport
Màxim
Bàsquet (M'i F)
15
Handbol (M'i F)
15
Basket 3x3 (M)
6
Futbol 7 (M)
15
Futbol sala (M'i F)
15
Futbol sala (M)
15
Rugbi 7 (M'i F)
15
Voleibol (Mi F)
15
Volei platja (M'i F)
7

No es requereix un nombre mínim de jugadors per a la inscripció inicial de l'equip. Pot completar-se posteriorment.

2.4. Ampliació de plantilla

A partir del començament de la competició i fins abans del penúltim partit del calendari regular de la lliga es podrà ampliar la plantilla fins a completar el nombre màxim de jugadors indicat. Les ampliacions es faran amb una antelació mínima de 48 hores (dos dies hàbils)  a la data del primer partit en què es desitge que prenguen part els jugadors.

3. Documentació a presentar als partits.

Deu minuts abans del començament de l'encontre el delegat de l'equip presentarà l'àrbitre en el seu vestuari o lloc habilitat per a la formalització d'actes el llistat de participació i un document d'identificació original (les fotocòpies no són vàlides) de tots els jugadors. No són acceptables altres documents diferents del DNI, permís de conduir o passaport. En el cas d'estrangers queda a criteri de l'àrbitre l'admissió d'altres documents identificatius. En tot cas ha de permetre una identificació adequada, ha de quedar recollit en l'acta y ser informat el delegat de l'equip contrari per si considerara oportú fer una reclamació.

Una vegada inscrits els participants i tancada l'acta en la seua fase d'inscripció, arribat el descans, l'àrbitre podrà incorporar jugadors arribats durant la primera part.

El delegat o capità d'un equip podrà sol·licitar a l'àrbitre que identifique un jugador de l'equip contrari abans del començament, durant el descans o al final del partit, abans d'abandonar el terreny de joc.

L'organització comprovarà d'ofici que els jugadors compleixen amb els requisits de participació, per al que sol·licitarà als equips l'aportació de la documentació corresponent per a la seua revisió. La no presentació de la documentació completa de tots els components de l'equip suposarà la retirada de la competició.

4. Horaris

Els partits han de celebrar-se puntualment. Els equips han de trobar-se al terreny de joc, en disposició de jugar, a l'hora fixada en el calendari. Passats 10 minuts de l'hora fixada, si no és possible començar l'encontre l'àrbitre suspendrà el partit, indicant en l'acta las causes de la suspensió i les circumstàncies en què es produeix.

5. Delegat/da.

El delegat/da de l'equip representarà a l'equip davant l'organització de la competició i actuarà com a únic interlocutor de l'equip amb l'organització fora del terreny de joc.

Entre les seues funcions i obligacions es troben:

Inscriure i donar de baixa a jugadors, presentar recursos i al·legacions davant el Comitè de Competició, assistir i participar en les reunions tècniques que es convoquen, i en general qualsevol actuació relacionada amb la participació del seu equip en la competició.
Identificar-se davant l'àrbitre abans del començament del partit i presentar la documentació dels jugadors.
Procurar el correcte comportament dels jugadors abans i al terme del partit.
Col·laborar amb l'organització en el bon ús dels vestidors i instal·lacions per part dels membres de l'equip.

6. Capità/na

El capità de l'equip (podrà ser el propi delegat si també actua com a jugador) és l'única representació autoritzada de l'equip al terreny de joc.

Entre les seues funcions i obligacions es troben:

Procurar que els jugadors observen en tot moment la correcció i actitud esportiva degudes. 
Fer complir les instruccions de l'àrbitre i col·laborar amb ell en el normal desenrotllament de l'encontre.
Signar l'acta de l'encontre abans del seu començament.

 
7. Uniformitat

La vestimenta dels jugadors s'ajustarà al que establix el reglament de cada modalitat esportiva i constarà obligatoriament, com a mínim, de samarretes del mateix color i numerades.
En cas de coincidència d'equipatges haurà de canviar de color l'equip que figure en segon lloc en el calendari.

8. Baló de joc

Cada equip ha de presentar l'àrbitre un baló en bones condicions i que complisca els requisits d'homologació de l'esport de què es tracte. L'àrbitre triarà el que considere més adequat per al joc. L'altre baló estarà disponible durant tot el partit per si fóra necessària la seua utilització.

Si un equip presenta un baló que no reunisca les condicions adequades, l'àrbitre ho farà constar en l'acta.

Si un partit no se celebra per falta de baló quedarà anul·lat a tots els efectes.[2]  

9. Sistema de competició

9.1. Competició interna

La competició interna en cada campus consta de dues fases:

Fase de lliga. El sistema de competició en tots els esports d'equip serà de lliga a una o més voltes, en funció del nombre d'equips, disponibilitat d'instal·lacions i dates. En els esports en què el nombre d'inscripcions ho requerisca es formaran grups d'acord, en la mesura que es puga, amb les preferències de dies de joc de cada equip. 
Fase final. En cada campus es disputarà una fase final sistemàticament d'eliminatòria,  que determinarà l'equip campió del campus.

El nombre mínim d'equips per a la celebració d'una competició d'una determinada modalitat esportiva i categoria serà de quatre.

9.2. Torneig Intercampus
            
            Els equips participants en la fase final tindran opció a representar al campus en el torneig intercampus. El nombre d'equips que li correspon a cada campus depèn de la proporció amb la resta de campus, per la qual cosa s'acorda cada any, al final de la fase de lliga.

10. Classificació

            La classificació en els encontres de lliga s'establirà d'acord amb les normes específiques de cada esport segons la reglamentació de la Federació de la Comunitat Valenciana corresponent.

 
11. Ajornaments

En les competicions celebrades pel sistema de lliga de 8 o més jornades, cada equip podrà ajornar un partit sense acord amb l'equip contrari i un altre partit de comú acord amb l'altre equip sota les següents condicions:


a) La notificació d'ajornament sense acord de l'equip contrari haurà de realitzar-se en la forma que l'organització establisca per a la competició amb una antelació mínima de set dies hàbils a la data del partit.


b) L'equip que no sol·licita l'ajornament tindrà dret a fixar la data i hora del nou partit segons la disponibilitat de la instal·lació.


c) La sol·licitud d'ajornament de comú acord entre tots dos equips haurà de realitzar-se en la forma que l'organització establisca per a la competició amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data de celebració del partit.

 

d) En les dos ùltimes jornades de la lliga no podrà ajornar-se cap partit. Tots els partits ajornats deuran jugarse abans de la ùltima jornada de lliga.


e) Establerta la nova fecha d'un partit ajornat, no pot ser ajornat de nou.


f) En les competicions celebrades pel sistema de lliga de menys de 8 jornades cada equip podrà ajornar únicament un partit per qualsevol dels dos sistemes anteriors.


g) En les competicions pel sistema d'eliminatòria quedarà a criteri de l'organització la decisió de permetre o no ajornaments en funció de la disponibilitat de dates. Aquest extrem quedarà recollit en les normes particulars de la competició.

 
12. Assegurança d'accidents

            Tots els participants (fins i tot delegats) en les competicions d'equip hauran d'estar coberts per algun dels assegurances següents: Assegurança Escolar, Seguretat Social o assegurança privada contra accidents i lesions produïts amb motiu de la seua participació en la competició, entrenaments o pràctica esportiva a les instal·lacions universitàries.

Els participants estan obligats a presentar quan se'ls sol·licite, la documentació acreditativa de què disposen de la cobertura adequada.

V 31/01/13_EI
 
 
 


[1] Són membres de la comunitat universitària a l'efecte de participació en la competició interna, els estudiants de primer, segon o tercer cicle, de grau i de postgrau oficial, PDI i PAS.

[2] Cada un dels equips figurarà en la classificació amb un partit menys.

 

REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI

1. Règim disciplinari
1.1. El règim disciplinari de la competició interna universitària, previst amb caràcter general en la Llei 4/1993 de 20 de desembre de la Generalitat Valenciana, es desenvolupa per aquesta competició d'acord amb el següent ordenament.

1.2. L'àmbit de la potestat disciplinària de l'entitat organitzadora de la competició comprén des de les infraccions a les regles del joc dels partits i competicions fins a les de conducta esportiva arreplegades en aquest reglament i altres disposicions d'aplicació.

1.3. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva per a la competició interna universitària correspon:

                a) als àrbitres durant el desenvolupament dels partits, amb subjecció a les regles establides en les disposicions de cada modalitat esportiva.
                b) al Comité de Competició, en primera instància.
                Al Comité Tècnic de Competició en segona instància.
                c) al Comité Valencià de Disciplina Esportiva li correspon l'exercici de la potestat disciplinària sobre participants, entitats i organitzadors. 

2. Comité de Competició

2.1. El Comité de Competició és l'òrgan jurisdiccional a qui correspon enjudiciar i resoldre en primera instància els assumptes de la seua incumbència en matèria competitiva i disciplinària sobre les persones i equips participants en les competicions esportives.

2.2. El Comité de Competició podrà ser unipersonal (jutge Únic de la Competició) o col·legiat. Existirà un comité de competició per a cada campus o competició. 

2.3. Els acords del comité es faran públics en el tauler d'anuncis del Servei d’E.F. en la data que s'indique per a cada competició. Esta publicació serveix de comunicació oficial amb caràcter general, independentment que es comunique als interessats per altres mitjans.

2.4 Els acords del comité de competició tindran efecte a partir de l'endemà a la seua publicació, o en el termini que figure en l'acta.

3. Infraccions

3.1. Són infraccions a les regles de joc o competició, les accions o omissions que impedisquen, vulneren o pertorben el seu normal desenvolupament i es produïsquen amb ocasió o conseqüència immediata del joc.

3.2. Són infraccions a la conducta esportiva les altres accions o omissions que perjudiquen el desenvolupament normal de les relacions i activitats esportives.

3.3. Tant les infraccions a les regles de joc, competició i conducta esportiva hauran d'estar arreplegades en les normes i reglaments que regulen la competició o s'apliquen.

4. Classificació i efecte de les infraccions

Les infraccions a les regles de joc, de la competició o de conducta esportiva podran ser: molt greus, greus o lleus.

4.1. Infraccions molt greus:

a) El trencament de sancions imposades per falta greu o molt greu. 

b) L'agressió, intimidació o coacció a àrbitres, esportistes, tècnics, altres persones relacionades amb l'organització de la competició i públic. 

c) La protesta o actuació col·lectiva o tumultuària que impedisca la celebració d'un partit o que obligue a la seua suspensió definitiva.

d) La protesta o actuació individual irada i ofensiva o l'incompliment manifest de les ordes i instruccions d'àrbitres, tècnics i la resta d'autoritats esportives, amb menyspreu de la seua autoritat.

e) Alineació indeguda. A l'equip que alinee indegudament a un jugador en una competició de lliga per no reunir els requisits de participació o estar subjecte a sanció que impedisca l'alineació, se li donarà el partit per perdut i s'aplicarà un descompte de punts, d'acord amb la reglamentació específica de la modalitat esportiva de què es tracte.

I. En competició per eliminatòries es considerarà perduda l'eliminatòria per a la fase de què es tracte. 

f) Incompareixença. La incompareixença d'un equip a un partit tindrà les conseqüències següents:

I. En competició per punts, pèrdua del partit i descompte de punts d'acord amb la reglamentació específica de la modalitat esportiva de què es tracte.

II. En competició per eliminatòries es considerarà perduda l'eliminatòria per a la fase de què es tracte. Si es produïra en el partit final, este es disputarà entre l'altre finalista i l'equip eliminat per l'infractor.

III. En el cas d'una segona incompareixença o retirada de competició l'equip serà retirat de la competició amb els efectes següents:

A. Si la segona incompareixença té lloc en la primera volta o en competició a una sola volta, s'anul·laran els resultats de tots els partits en què haguera intervingut.
B. Si fóra a la segona volta, l'anul·lació de resultats s'aplicarà únicament als partits de la segona volta en què haguera intervingut l'equip sancionat. Els resultats de la primera volta seràn vàlids.

C. Si la retirada de competició es produïra en l'última jornada seran vàlids els resultats haguts fins a la data.


IV. L'assistència a un partit sense l'antelació necessària perquè el partit comence a l'hora fixada o amb un nombre de jugadors que no permeta la celebració del partit i es determine la seua suspensió, es considerarà igualment com a incompareixença. 

V. La retirada d'un equip del terreny de joc una vegada començat el partit es qualificarà com a incompareixença llevat que el Comité de Competició aprecie justificada l'acció. 

g) Totes aquelles arreplegades com a tals en les normes i reglaments d'aplicació en cada modalitat esportiva.

4.2. Infraccions greus:

a) El trencament de sancions imposades per infraccions lleus.
b) Els insults, injúries i ofenses a jugadors, àrbitres, tècnics, responsables esportius i públic amb paraules o expressions que per la seua naturalesa foren tingudes en el concepte públic d'afrontoses. 
c) L'amenaça o coacció en maneres o termes que revelen intenció de dur a terme tal propòsit jugadors, àrbitres, tècnics, responsables esportius i públic.
d) Agafar, espentar, sacsar o altres actituds cap a qualsevol dels components de l'equip arbitral que per ser lleument violentes no facen pressuposar la intenció de derivar en agressió.
e) Comportar-se de manera violenta en ocasió del joc cap a un adversari, amb conseqüències que siguen considerades greus per haver produït lesió. Si a causa de les conseqüències de la lesió l'agredit precisa assistència mèdica i causa baixa en les seues activitats habituals, acreditada per mitjà de certificat mèdic, es considerarà una agreujant. 
f) Agredir un altre jugador, sense causar lesió, estant el joc detingut o a distància tal d'on es desenvolupa la jugada que resulte al jugador agredit impossible intervindre en ella.
g) La protesta o actuació col·lectiva o tumultuària que altere el normal desenvolupament del joc o competició i inclús puga obligar a la suspensió temporal d'un partit.
h) La protesta o incompliment d'ordes i instruccions emanades d'àrbitres, tècnics i responsables esportius en l'exercici de les seues funcions quan no revisten caràcter de falta molt greu. 
i) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decòrum esportiu.
j) Els actes de vandalisme en general i l'ús indegut de les instal·lacions esportives i mitjans materials amb risc per a esportistes, públic i la resta d'usuaris, sense perjuí de la responsabilitat civil o penal que poguera correspondre. L'organització es reserva el dret de reclamar judicialment la reparació dels danys produïts.
k) Totes aquelles arreplegades com a tals en les normes i reglaments d'aplicació en cada modalitat esportiva.

4.3. Infraccions lleus:

a) Formular observacions a àrbitres, tècnics, responsables esportius, jugadors o públic de manera que suposen una lleu incorrecció.
b) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordes i instruccions rebudes pels àrbitres, tècnics i responsables esportius en l'exercici de les seues funcions. 
c) Mostrar conductes antiesportives (Perdre deliberadament el temps).
d) Realitzar accions de joc perillós sense resultat lesiu.
e) Incompliment de les normes de la competició relatives a uniformitat, presentació de baló de joc i puntualitat. 
f) Totes aquelles arreplegades com a tals en les normes i reglaments d'aplicació en cada modalitat esportiva.

5. Sancions comuns

5.1. Sancions per la comissió d'infraccions qualificades com molt greus:

a) Pèrdua del partit i si és el cas, deducció de punts de la classificació.
b) Expulsió de la competició, inhabilitació o prohibició de participació en competicions esportives universitàries per un temps determinat.

5.2. Sancions per la comissió d'infraccions qualificades com greus:

a) Pèrdua del partit i si és el cas deducció de punts de la classificació.
b) Suspensió per un número determinat de partits o inhabilitació per un temps determinat.

5.3. Sancions per la comissió d'infraccions qualificades com lleus:
a) Advertència o amonestació.
b) Anul·lació del partit en el cas de no celebrar-se per falta de baló.
c) En el cas de coincidència d'uniformitat en els dos equips, l'àrbitre sol·licitarà a l'organització un joc de pitrals numerats. La pèrdua de pitrals suposarà abonar el seu valor. 

6. Abast de les sancions

6.1. La inhabilitació podrà ser per a totes les activitats de la modalitat esportiva en què es va cometre la infracció o fer-se extensiva a altres competicions i activitats dins la mateixa organització.

6.2. La suspensió temporal per un temps determinat s'entendrà absoluta per a qualsevol classe de partits de la modalitat esportiva en què es va cometre la infracció i haurà de complir-se dins de la temporada de joc llevat que haguera sigut imposada per un període superior a un any.

6.3. La suspensió per partits implicarà la prohibició d'alinear-se o actuar en tants partits oficials com comprenga la sanció, per l'orde en què tinguen lloc, encara que per alteració del calendari, ajornament o altres causes varie l'establit al començament de la competició.

6.4. Els partits de lliga interna i Trofeu rector seran computables entre si a l'efecte de compliment de la sanció si els calendaris d'ambdós competicions se solapen, excepte quan la suspensió fora acordat per acumulació d'amonestacions o d'expulsió motivada per dos amonestacions en el mateix partit, que haurà de complir-se en la competició de què es tracte, podent el sancionat intervindre en el partit de l'altra competició.

6.5. Si haguera conclòs la competició i quedara pendent de compliment algun partit de la suspensi&oa

  • Esports/Activitats
  • Formació