Accedir a la pàgina principal de la Universitat Imatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Servei d'Educació Física i Esports
Futbol7


 

 

 

 

 

 

ANNEX A LA NORMATIVA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL 7 I FUTBOL SALA. CAMPUS DELS TARONGERS

Ajornaments (punt 11 de la normativa)

 

En la competició de lliga, cada equip pot ajornar dos partits durant la temporada.

 

Un dels partits es pot ajornar sense acord amb l'equip contrari. És requisit obligatori per a l’ajornament del partit comunicar-ho a l'organització, personalment a Secretària o mitjançant correu electrònic des del compte de correu de la UV del delegat a competi.tarongers@gmail.com, amb una antelació mínima de 72 hores (tres dies hàbils). L'altre equip té dret a fixar data i hora per a la realització del partit dins dels horaris disponibles (consulteu el quadre adjunt). Ho ha de comunicar a l'organització pel mateix sistema que l'ajornament, dins de la setmana següent a la data del partit ajornat i amb una antelació mínima d'una setmana a la data escollida. L'organització és l’encarregada de fixar-ne la data si no es comunica en el termini indicat.

 

L'altre partit (o tots dos) s’ha d'ajornar amb acord amb l'equip contrari. L'equip sol·licitant ha d'omplir i enviar per correu electrònic, des del compte de correu de la UV del delegat, a competi.tarongers@gmail.com l'imprès d'ajornament adjunt. Prèviament, ha de comptar amb la conformitat del delegat de l'equip contrari, el qual ha d'enviar, igualment per correu electrònic des del seu compte de correu de la UV, una comunicació en què s’indique el seu acord a l’ajornament del partit.

 

La data límit per ajornar un partit de comú acord és de 24 hores (un dia hàbil) abans de la data fixada (dins d'aquest termini s’ha de rebre la sol·licitud d'ajornament i la confirmació de l'altre equip).L'organització ha de comunicar a tots dos equips la confirmació de l'ajornament del partit. Si no es rep aquesta comunicació, el partit s’ha de jugar en la data i l’hora fixades en el calendari. La nova data s’ha de fixar per acord dels dos equips en el moment de l'ajornament o dins de la setmana següent a la data del partit ajornat, i amb una antelació mínima d'una setmana a la data escollida. Si no n’hi ha comunicació dins el termini indicat, l'organització és l’encarregada de fixar-ne la data.

 

Tots els partits ajornats s’han de jugar abans de l'última jornada de competició. En els dues últimes jornades no és permet l'ajornament de partits.

 

Aquest annex modifica el punt 11 de la normativa a l'efecte de la lliga del campus dels Tarongers i únicament és vàlid per a aquesta competició. El Trofeu Rector es regeix pel reglament de competicions i la seua pròpia normativa.

 

HORARIS DE FUTBOL 7 DISPONIBLES PER A AJORNAMENTS

Consulteu a competi.tarongers@gmail.com

 

 

 

 

  • Esports/Activitats
  • Formació